Innholdsfortegnelse

ETISKE RETNINGSLINJER for Smaken av Lofoten og The Tide hotell Lofoten AS

 

Smaken Av Lofoten er et eiendomsselskap som leier ut eiendom til The Tide Hotell Lofoten som igjen driver hotellvirksomhet, sammen jobber vi for å skape et solid fundament og en bærekraftig fremtid. Vi tar ansvar for den økonomiske, miljømessige og sosiale påvirkningen virksomheten vår har på omverdenen.

For å oppnå nødvendig tillit lokalt, i markedet og hos våre ansatte må selskapene følgelig opptre ordentlig, aktsomt og redelig. Selskapene må lojalt rette seg etter lovverk og andre bestemmelser fra offentlige myndigheter. Et godt omdømme er grunnlaget for selskapenes eksistens.

Men for disse forhold er et selskap i seg selv ikke mer enn summen av de holdninger og gjerninger som medarbeiderne og tillitsvalgte formidler. Etiske regler kan gi noen retningslinjer for hvilke holdninger som skal prege arbeidet i våre selskaper. For at de riktige holdninger skal dannes må etiske spørsmål og eksempler tas opp i felles møter. Ledelsen har et spesielt ansvar for at dette gjennomføres.

Våre selskaper har tilbud som i stor grad benytter seg av naturen til vanns og til lands. En viktig grunnholdning er derfor å vurdere alle våre tiltak og handlinger i selskapene ut fra at disse skal være miljøforsvarlige og miljøetiske. Dette gjelder også for de innkjøp av varer og tjenester som vi foretar. Det er et uttrykt ønske at alle fortløpende stiller seg spørsmålet om vi kan bli mer miljøansvarlige.

 

FOR HVEM

De etiske retningslinjene gjelder virksomhetene Smaken av Lofoten AS og The Tide Lofoten AS. Reglene gjelder for alle som jobber for eller representerer selskapene. Retningslinjene er også førende for de forretningsavtaler og samhandlinger selskapene inngår med andre virksomheter.  

 

REGELETTERLEVELSE

Det er ekstremt viktig at vår virksomhet drives i tråd med loven. De etiske retningslinjene våre baseres på FNs Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon og utgjør minimumskravene for virksomheten. Hvis lokal, nasjonal eller internasjonal lovgivning foreskriver sterkere beskyttelse enn kravene i våre etiske retningslinjer, skal lovgivningen følges. Likeledes skal vi være bevisst på nasjonal lovgivning, eller om etterlevelse av denne strider mot internasjonale menneskerettighetsstandarder.

 

MENNESKERETTIGHETER

Vi skal alltid støtte og respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vi aksepterer aldri tvangsarbeid, slavearbeid eller arbeid som utføres mot noens vilje. Vi aksepterer heller ikke barnearbeid. I våre virksomheter er minstealderen for heltidsarbeid 16 år. Personer under 18 år skal ikke utføre tungt eller farlig arbeid og heller ikke jobbe nattestid. Det en selvfølge at alle mennesker har lik verdi og like rettigheter. Ifølge FN-konvensjonen om rettigheter for personer med funksjonsnedsettelse er også måten folk møtes på en viktig del av tilgjengelighetsarbeidet. Vi skal jobbe aktivt med å gjennomgå det fysiske miljøet. Målet er at alle med funksjonsnedsettelse skal ha forutsetninger for å besøke hotellet vårt eller søke jobb.

 

ARBEIDSMILJØ

Ved spørsmål knyttet til mangler i arbeidsmiljøet er det arbeidsledelsens, avdelingslederens eller ledelsens oppgave å ta ansvar for at det settes inn tiltak med umiddelbar virkning. Det er også ledelsens ansvar å iverksette en arbeidsmiljøpolicy og planlegge langsiktig for å forebygge eventuelle situasjoner som kan gi opphav til fremtidige mangler i arbeidsmiljøet på The Tide Hotell Lofoten AS og Smaken av Lofoten AS.

 

PERSONLIG ADFERD

Ansatte på alle nivåer representerer selskapene og bidrar til det omdømmet selskapene har. Bevissthet om dette må prege all atferd i jobbsammenheng. Ledelsen vil spesielt bli knyttet til virksomheten, også på fritiden, og må ta hensyn til det. Enhver plikter å ivareta egen integritet og opptre lojalt i forhold til selskapets interesser og etiske retningslinjer.

 

Foreningsfrihet og fagorganisering

Retten til foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger skal respekteres.

 

LIKESTILLING OG MANGFOLD

Vi skal være en arbeidsplass der alle mennesker behandles likt og tilbys like muligheter. Derfor tolereres ingen former for diskriminering på grunn av kjønn, kjønnsoverskridende identitet eller uttrykk, etnisk tilhørighet, religion eller annen trosoppfatning, funksjonsnedsettelse, seksuell legning eller alder.

 

SEKSUELL TRAKASSERING OG KRENKENDE SÆRBEHANDLING

Vi tolererer aldri seksuell trakassering eller krenkende særbehandling. Seksuell trakassering er alle former for uønsket seksuell atferd i ord og/eller handling som fører til at noen føler seg krenket, stresset eller ille til mote. Krenkende særbehandling er handlinger som rettes mot en eller flere medarbeidere på en måte som kan føre til helseproblemer eller at personene stilles utenfor fellesskapet på arbeidsplassen.

 

HELSE, SIKKERHET OG KVALITET

Vi er opptatt av alles helse og sikkerhet på hotellet og rorbuene, både medarbeidere og gjester. Det er av største betydning at vi jobber løpende for å redusere og forebygge risikoen for ulykker. Ulykker som likevel skjer, skal håndteres raskt og profesjonelt. Vi skal sørge for ulykkesberedskap ved å påse at medarbeiderne har kunnskap om HLR og kan gi førstehjelp. Alle medarbeidere skal være informert om tiltak og rutiner ved ulike typer situasjoner som truer sikkerheten, for eksempel ran, terrortrusler, brann, bombetrusler, identitetstyveri og vold.

 

ALKOHOL OG RUSMIDLER

Arbeidsplassen skal alltid være et alkohol- og rusfritt miljø. Medarbeidere som er påvirket av alkohol eller rusmidler, skal umiddelbart bortvises fra arbeidsplassen. Ansvarlig for bortvisning og oppfølging er alltid nærmeste leder og/eller avdelingsleder, som også har ansvar for å bidra med en løsning for medarbeideren.

 

KRISE OG NØDSITUASJONER

Kriser og nødssituasjoner skal håndteres ut fra egne beredskapsplaner som skal sikre fortsatt og kontinuerlig drift. Kriser som rammer enkeltpersoner, håndteres av nærmeste leder som må hensynta og følge opp alle berørte på arbeidsplassen. Informasjonsbehovet som oppstår ved kriser, skal aktivt møtes gjennom interne kanaler og utad av den/de som har myndighet til å uttale seg på bedriftens vegne.

 

FORRETNINGSMESSIG ADFERD

Selskapene skal fremstå med høye standarder for god forretningsskikk, og skal fremstå som en seriøs og ærlig aktør overfor kunder, leverandører og offentlig myndigheter.  Vi lever etter at «rett skal være rett».  Integritet skal prege selskapet og dets medarbeidere i alle ledd.  Høye standarder for god forretningsskikk skal også prege og etterspørres fra våre leverandører og samarbeidspartnere.  

 

MILJØ

Vi skal være miljømerket i henhold til skandinavisk godkjent standard. For eksempel: Svanen, Green Key eller Stiftelsen Miljøfyrtårn. Alt miljøarbeid skal være basert på forsiktighetsprinsippet. Vi har handlingsplan som skal omfatte tiltak for: lavere energiforbruk, vannforbruk, bruk av kjemiske produkter samt avfall. Handlingsplanen skal øke hotellets bidrag for et bærekraftig samfunn ved hjelp av aktive tiltak, måling, dokumentasjon samt utdanning og informering av medarbeiderne.

Selskapene skal tilstrebe miljøvennlige løsninger i sin drift, og ved investeringer, materiellinnkjøp og drift. Energisparing og -gjenvinning etableres der dette er mulig, og kildesortering er standard i begge virksomheter. 

 

DYREHOLD

All virksomhet skal drives på en måte som sikrer etisk behandling av dyr og respekt for dyrenes velvære. Vi skal gjøre vårt ytterste for at innkjøp og håndtering av animalske råvarer eller produkter med animalske komponenter skjer i tråd med dyrenes fem friheter. Disse er definert av EUs Farm Animal Welfare Council (FAWC) og er: frihet fra sult og tørst, frihet fra fysisk ubehag ved at de har tilgang til et godt levemiljø og hvileområder, frihet fra smerte, skade og sykdom, frihet til å gi uttrykk for naturlig atferd og frihet fra angst og frykt.

 

KONFIDENSIALITET OG PERSONVERN

Vi skal alltid beskytte individets rett til konfidensialitet og personvern. Vi samler inn og behandler personopplysninger om gjester, medarbeidere og kunder ifølge EUs personvernforordning (GDPR). Konfidensiell informasjon lagres på en sikker måte og må kun, dersom loven ikke krever noe annet, utleveres til behørige personer. Det skal komme frem av det respektive hotellets personopplysningspolicy hvordan vi behandler personopplysninger.

 

KONTROLL AV ETTERLEVELSE

Vi forplikter oss til å jobbe proaktivt for å oppfylle kravene i de etiske retningslinjene. Det er alles ansvar å sørge for at eventuelle underleverandører og partnere oppfyller de etiske retningslinjene eller sammenlignbare krav. Vi skal kunne vise dokumentasjon for å sikre at de etiske retningslinjene etterleves, på lik linje med etterlevelse av andre lokale krav. Overtredelser av de etiske retningslinjene skal rapporteres til nærmeste leder. Kontroll av etterlevelse utføres minst en gang årlig av vår kvalitetsavdeling. Avvik som oppdages ved en eventuell revisjon, må utbedres så snart som mulig.

Brudd på de etiske retningslinjer vil kunne få følger for ansettelsesforholdet og vil i alvorlige tilfeller også kunne bli anmeldt.